Street Centrality and the Location of Economic Activities in Barcelona

Districts in Barcelona’s contemporary plan.

El document examina la geografia dels tres índexs de centralitat del carrer i la seva correlació amb els diferents tipus d'activitats econòmiques a Barcelona, ​​Espanya.

 

L'objectiu del document és determinar quin tipus de centralitat del carrer (proximitat, intermediació i la linealitat) està més estretament associat al tipus d'activitat econòmica (primari i secundari).

 

Les centralitats es calculen exclusivament a la xarxa de carrers mitjançant l'ús d'un model d'avaluació de centralitat múltiple, i un mètode d'estimació de la densitat del nucli s'aplica tant a la centralitat del carrer com a les activitats econòmiques, a fi de permetre una anàlisi de correlació entre aquests.

 

Els resultats indiquen que les centralitats del carrer es correlacionen amb la localització d'activitats econòmiques i que les correlacions són majors en les activitats secundàries respecte a les activitats primàries.

 

La investigació suggereix que, en la planificació urbana, les artèries urbanes centrals s'han de concebre com els nuclis i no com les fronteres dels barris.

El document examina la geografia dels tres índexs de centralitat del carrer i la seva correlació amb els diferents tipus d'activitats econòmiques a Barcelona, ​​Espanya.
Documentación del proyecto: 

Street Centrality and the Location of Economic Activities in Barcelona

Autors:

Sergio Porta, Vito Latora, Fahui Wang, Salvador Rueda, Emanuele Strano, Salvatore Scellato, Alessio Cardillo, Eugenio Belli, Francisco Cárdenas, Berta Cormenzana and Laura Latora.