Una ciutat més habitable. Estudi d'habitabilitat a l'espai públic als districtes de Sants-Montjuïc, Eixample, Gràcia i Nou Barris

Grau d'atracció en els diferents districtes

Aquest projecte és un avanç metodològic sobre l'estudi d'habitabilitat en l'espai públic de Barcelona, el qual avalua les variables d'entorn des de la percepció -fisiològica, ergonòmica o psicològica- del ciutadà.

L'estudi pretén apropar, des d'un enfocament sistèmic, l'escala urbana amb la humana, en un espai públic dominat pel vehicle privat. Amb aquesta finalitat, s'han avaluat les condicions actuals de l'espai públic i detectat els factors que més incideixen en l'habitabilitat, amb la intenció de jerarquitzar l'espai públic per obtenir una metodologia especialitzada en habitabilitat.

L'estudi es divideix en tres parts. La primera descriu els propòsits de l'estudi d'habitabilitat i la seva relació amb els objectius de l'Agenda 21 i el Llibre Verd de Medi Ambient Urbà. La segona part conté la descripció de la metodologia de l'índex d'habitabilitat i les variables associades. Finalment, la tercera part del document exposa les característiques dels escenaris d'avaluació aplicats als districtes de Gràcia, Eixample, Sants-Montjuïc i Nou Barris.

L'estudi pretén apropar, des d'un enfocament sistèmic, l'escala urbana amb la humana, en un espai públic dominat pel vehicle privat.

Una ciutat més habitable. Estudi d'habitabilitat a l'espai públic als districtes de Sants-Montjuïc, Eixample, Gràcia i Nou Barris

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip

Ana Mourão

Adriana Zaragoza