Redefinició del model de mobilitat urbana a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Identificació de zones de recuperació d'espai públic

A l'actualitat, la majoria dels carrers de les ciutats de la metròpoli de Barcelona estan destinats a la mobilitat de pas i, concretament, a la mobilitat motoritzada. L'habitabilitat a l'espai públic és escasa com a conseqüència dels impactes derivats de la mobilitat i les seves infraestructures: soroll, contaminació atmosfèrica, accidentalitat, illa de calor urbana, entre d'altres. 

 

Per alliberar espai públic per altres usos i controlar les variables de l'entorn per a millorar l'habitabilitat a l'espai públic és necessari modificar el model de mobilitat. Entre d'altres aspectes s'ha d'impulsar l'accessibilitat a la ciutat i als seus serveis, fomentar la democratització de la mobilitat a partir de l'augment de l'eficàcia de modes de transport més econòmics i a l'abast de tots els grups d'edat, potenciar la mobilitat a peu, restringir l'ocupació d'espai públic per part dels cotxes, promoure el cotxe compartit i fomentar desplaçaments més sostenibles, de menor consum energètic, menys sorollosos i contaminants i més segurs. 

 
El document s'estructura en quatre parts que tenen com a objectiu la definició d'una nova xarxa bàsica local metropolitana que integri totes les xarxes de transport en superficie, que maximitzi l'alliberament d'espai públic mitjançan t la pacificació de carrers, l'increment dels espais d'estada i la promoció de nous usos ciutadans a l'espai públic. 
 
 
 

Notícies relacionades

Redefinició del model de mobilitat urbana a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Identificació de zones de recuperació d'espai públic

Regió: