Pla Territorial Sectorial de Vies Ciclistes i Itineraris Verds d'Àlaba

Nuclis de població coberts per les infraestructures de mobilitat no obligada (itineraris verds i vies ciclistes) a Àlaba.

L'objectiu del Pla Territorial Sectorial de Vies Ciclistes i Itineraris Verds del Territori Històric d'Àlaba és donar encaix, en el marc de l'ordenació del territori de la Comunitat Autònoma del País Basc i del Territori Històric d'Àlaba, a la Xarxa Foral de Vies Ciclistes ia la Xarxa d'Itineraris Verds d'Àlaba, englobant en un sol document les dues maneres de mobilitat sostenible (marxa i ciclista), creant noves xarxes interurbanes d'infraestructures per al desenvolupament de la mobilitat no motoritzada i, al mateix temps, es posa en valor el patrimoni natural, paisatgístic i històric cultural i es recupera la connectivitat ecològica i paisatgística, promovent maneres d'acostament i gaudi respectuosos amb el medi natural.El 2014 es va finalitzar la fase 1 del Pla territorial sectorial corresponent a l'anàlisi i diagnosi.

Pla Territorial Sectorial de Vies Ciclistes i Itineraris Verds d'Àlaba

Ubicació:

Regió: