Pla Estratègic NOx. Anàlisi de l'evolució de la qualitat de l'aire en l'àmbit territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona

Nivells d'immissió de contaminants a l'atmosfera

En aquest projecte es fa una quantificació detallada de les emissions de NOx, partícules i altres contaminants i es simula la qualitat de l'aire en diferents escenaris. S'analitzen les causes primeres de la contaminació atmosfèrica a la metròpoli de Barcelona i es fan propostes per obtenir els nivells de qualitat que la normativa imposa.

El treball ha suposat diferents simulacions, en particular les referides a la mobilitat actual i futura tant en transport privat com col·lectiu per a la Regió Metropolitana de Barcelona.

S'han analitzat les emissions i les immissions de quatre escenaris corresponents a la situació actual, en un escenari tendencial aplicant les mesures empreses pel Pla i altres que s'infereixen de la normativa europea i estatal i, finalment, a dos escenaris que inclouen, a més de les mesures tendencials, altres mesures complementàries per tal de reduir la contaminació atmosfèrica per sota dels llindars legislats.

S'han analitzat les emissions i les immissions de quatre escenaris

Pla Estratègic NOx. Anàlisi de l'evolució de la qualitat de l'aire en l'àmbit territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona

Regió:

Estat:

Equip

Adrià Ortiz

Albert Punsola

Marta Sas

Anabel Rubio

Anna Bacardit

 
Equip de BSC-CNS:

José Mª Baldasano

 
Equip de la UPC:

Lídia Montero

 
Equip de RESA:

Fernando Sánchez

Equip de MCRIT:

Andreu Esquius