Pla d'Acció per a l'articulació dels instruments de planificació i gestió del Centro Histórico de L'Havana amb els conceptes de l'Urbanisme Ecosistèmic

 
El principal objectiu de la memòria de diagnòstic és l’avaluació del grau de sostenibilitat urbana, des d’una visió sistèmica, dels teixits urbans del Centre Històric (CH). Aquesta avaluació es realitza a partir del grau d’acomodació de la situació actual a un model de referència, l’urbanisme ecosistèmic, a partir d’un panell d’indicadors que ofereix eines interpretatives per detectar dèficits i potencialitats d’aquests teixits.
 
En una segona part es detallen les propostes estratègiques per maximitzar els objectius de l’urbanisme ecosistèmic en l’àrea d’estudi. Es proposen tres instruments de caràcter tècnic que articulen i permeten encaixar la majoria de les variables del sistema de condicionants. S’estableix un sistema d’avaluació que recull i pondera el sistema d’indicadors i condicionants (primer instrument tècnic). Es defineix una nova cèl·lula urbana (segon instrument tècnic) d’unes 16/20 hectàrees: la superilla, que, per repetició, dibuixa un mosaic urbà i s’erigeix en la base del model funcional i urbanístic. S’inclou la majoria de les variables del nou urbanisme i es resolen les disfuncions de la realitat urbana actual. I es planifica tenint en compte tres nivells d’ordenació (tercer instrument tècnic), un a coberta, un altre en superfície i un altre en el subsòl. Els tres nivells permeten incloure el conjunt de variables de l’enfocament ecointegrador que l’urbanisme actual, amb un sol pla, no pot.   
 

 

Pla d'Acció per a l'articulació dels instruments de planificació i gestió del Centro Histórico de L'Havana amb els conceptes de l'Urbanisme Ecosistèmic

Ubicació:

Regió: