Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat de l'Aire de L'Hospitalet de Llobregat


Punt de medició de qualitat d'aire de L'Hospitalet de Llobregat
El municipi de L'Hospitalet de Llobregat pertany a la Zona de Protecció Especial de l'ambient atmosfèric per als contaminants NO2 i PM10. Com que és un municipi amb una població superior a 100.000 habitants i que ha superat els nivells límit, s'ha d'elaborar un pla per al compliment i millora dels objectius de qualitat de l'aire. 
 
Aquest treball analitza la qualitat de l'aire del municipi, mitjançant un inventari d'emissions per a les diferents fonts i la recopilació de les dades de qualitat de l'aire dels punts de mesura i de campanyes realitzades al municipi. 
 
En referència a les emissions, el vehicle privat és la principal font de NOX (79,5%) i de PM10 (91,6%). D'aquestes emissions, més d'un 35% es produeixen a l'autopista B-20 al seu pas pel terme municipal de L'Hospitalet de Llobregat. En quant a la qualitat de l'aire, tot i que en els darrers temps no s'han superat els valors límit establerts per la Unió Europea, és necesari adoptar les mesures pertinents per a mantenir una bona qualitat de l'aire. 
 
Es presenta un Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire (PAMQA) que consta de diferents mesures. Com que el trànsit és la principal contribució a la contaminació atmosfèrica, la majoria de les mesures van dirigides cap aquest sector. 
 
 
Aquest treball analitza la qualitat de l'aire del municipi, mitjançant un inventari d'emissions per a les diferents fonts i la recopilació de les dades de qualitat de l'aire dels punts de medició i de campanyes realitzades al municipi

Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat de l'Aire de L'Hospitalet de Llobregat

Regió: