Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat de l'Aire de Badalona (2008-2015)

Emissions NOx (Kg/año)

Badalona pertany a la Zona de Protecció Especial de l'ambient atmosfèric pels contaminants NO2 i PM10. Com que és un municipi amb una població superior a 100.000 habitants i que ha superat els nivells límits, s'ha d'elaborar un Pla per al compliment i millora dels objectius de qualitat de l'aire. Aquest treball analitza la qualitat de l'aire del municipi, mitjançant un inventari d'emissions per a les diferents fonts i la recopilació de les dades de qualitat de l'aire dels punts de mesura i de campanyes realitzades en el municipi.

 

El vehicle privat és la principal font d'emissió de NOx (66,3%) i de PM10 (84,0%). D'aquestes emissions un 54% es produeixen a les autopistes B-20 i C-31 que no són de titularitat municipal i, per tant, l'Ajuntament no pot actuar sobre les mateixes.

 

Es presenta un Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat de l'Aire (PAMQA) que consta de 40 accions. Com que el trànsit és la principal contribució a la contaminació atmosfèrica, el 70% de les accions estan dirigides cap a aquest sector.

 

S'ha estimat que la implementació de totes les accions pot arribar a reduir un 14% les emissions de NOx i un 16% les de PM10 del total de les emissions del municipi respecte al 2008. La reducció del sector de trànsit arriba fins al 17% de NOx i el 18% de PM10 respecte al mateix any.

 

Pla aprovat pel plenari de l'Ajuntament el juny de 2014.

 

Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat de l'Aire de Badalona (2008-2015)

Ubicació:

Regió:

 

 

Equip

Equip de BCNEcologia:

 

Salvador Rueda (Direcció)

Francisco Cárdenas (Comissió tècnica)

David Andrés Argomedo (Comissió tècnica)

Jordi Abadal

Elisabet López

Edaimon DeJuan

Verónica Villalba

 

Equip de l'Ajuntament de Badalona:

 

Josep Montes (Comissió tècnica)

Núria Santos

 

Equip de la Diputació de Barcelona:

 

Maria Llorens (Comisión técnica)

David Cassabona