Pla Comarcal de Prevenció de Residus del Pallars Sobirà (2012-2020)


Compostadors comunitaris

S'ha elaborat el Pla Comarcal de Prevenció de Residus Municipals del Pallars Sobirà 2012-2020, amb l'objectiu de fomentar la reducció de la generació de residus a la comarca, fent participar a tots els agents implicats (ciutadania, comerços, sector turístic, municipis , entitats, associacions i administracions).

Inicialment s'ha elaborat una diagnosi exhaustiva que té com a objectiu definir les línies estratègiques per integrar en el pla i el seu desenvolupament. En el diagnòstic s'han estudiat els següents paràmetres:

  • Marc competencial del Consell Comarcal.
  • Característiques sociodemogràfiques de la comarca. Rellevància del sector turístic.
  • Característiques geogràfiques de la comarca.
  • Model de Gestió de Residus.
  • Resultats i expectatives de la gestió de residus a la comarca.
  • Enquesta a la població sobre coneixements ambientals i hàbits cap a la prevenció i la gestió de residus en general.
  • Enquesta al sector hoteler i de la restauració sobre hàbits cap a la prevenció de residus.
  • Estudio de voluminosos la deixalleria.

Un cop validat el diagnòstic per part del Consell Comarcal, s'han determinant les possibles accions que es podrien incloure en el Pla de Prevenció, s'han escollit les més adequades i s'ha elaborat una fitxa per a cadascuna d'elles, amb les actuacions concretes a desenvolupar, agents implicats, cost/benefici, indicadors de resultat i seguiment, etc.

També s'ha inclòs un Pla de seguiment i un calendari i priorització de les accions a desenvolupar durant els propers anys.

S'està elaborant el Pla amb l'objectiu de fomentar la reducció de la generació de residus a la comarca, fent participar a tots els agents implicats.

Pla Comarcal de Prevenció de Residus del Pallars Sobirà (2012-2020)

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip