Modelització mitjançant el SIMUR dels sistemes de gestió de residus dels municipis de Catalunya

SIMUR

Aquest estudi s'ha realitzat en el marc dels treballs preparatoris del Programa de Gestió de Residus de Catalunya 2007-2012. S'ha realitzat una anàlisi exhaustiva, mitjançant l'aplicació del SIMUR (programari d'avaluació ambiental dels models de gestió), d'un ampli conjunt de variables relacionades amb els models de gestió dels residus municipals de 35 municipis de Catalunya.

S'han realitzat diverses comparatives entre els indicadors triats per determinar les fortaleses o debilitats de cada un dels sistemes i les interrelacions entre els diferents factors estudiats, des dels propis resultats de la modelització fins a les característiques urbanístiques i socioeconòmiques dels municipis.

Per obtenir una visió més detallada dels resultats de gestió i d'impacte de l'avaluació de cada municipi, s'han realitzat dos tipus de comparatives.

En primer lloc, es presenten els indicadors principals per a tots i cada un dels 35 municipis, ordenats en funció de la població, presentats i comentats en taules i gràfiques desagregades. Això permet comparar cada cas concret amb la resta de municipis.

En segon lloc, s'han agregat els resultats en funció del model i sistema de recollida i / o en funció del model i sistema de tractament, per trobar tendències de resultats en funció del model de gestió de residus elegit per cada municipi. També s'han buscat correlacions entre indicadors i factors urbanístics o socioeconòmics.

S'ha realitzat una anàlisi d'un ampli conjunt de variables relacionades amb els models de gestió dels residus municipals de 35 municipis de Catalunya mitjançant l'aplicació del SIMUR.

Modelització mitjançant el SIMUR dels sistemes de gestió de residus dels municipis de Catalunya

Regió:

Estat:

Equip

Irene Luna