Implantació de la nova xarxa de bus urbà de Ferrol

Fitxa tipus de parada

El document presenta una anàlisi de detall de la implantació de la xarxa d'autobusos urbans a Fase 1 evolucionada a partir del Pla de Mobilitat Sostenible de la ciutat de Ferrol, presentat el 2009. L'objecte és facilitar els elements bàsics d'explotació així com la ubicació de detall de les parades i actuacions en l'espai públic derivades.

 

S'analitza la xarxa en la seva globalitat, presentant el conjunt de línies i parades, i analitzant paràmetres com transbords, nombre de línies per parada, interval mitjà de pas per parada, parades amb trasllat, parades amb plataforma, i el mobiliari corresponent a cadascuna. També es presenten actuacions de millora associades a la nova xarxa d'autobusos com el carril bus, la construcció de gateres, la priorització semafòrica i la integració tarifària amb altres modes de transport púbic.

 

Menció especial requereix la localització de les noves parades d'autobús, donant èmfasi en aquelles que s'haurien de traslladar (s'adjunten tres propostes de mobles parades temporals amb els seus respectius pressupostos). Destaca un llistat amb totes les parades de la nova xarxa, les fitxes de detall de totes les parades (s'adjunta un croquis de la seva localització exacta en l'espai urbà), i el seu suport fotogràfic corresponent (per a més detall).

S'analitza la xarxa en la seva globalitat, presentant el conjunt de línies i parades, i analitzant paràmetres com transbords, nombre de línies per parada, interval mitjà de pas per parada, parades amb trasllat, parades amb plataforma, i el mobiliari corresponent a cadascuna

Implantació de la nova xarxa de bus urbà de Ferrol

Ubicació:

Estat:

 

Equip
   Equip de BCNecologia: