Estudi per a la millora de la velocitat comercial de l'autobús

Estudi per a la millora de la velocitat comercial de l'autobús

Aquest estudi parteix de l'evident i progressiva disminució de la velocitat comercial dels autobusos de la ciutat de Barcelona en els últims anys. Aquest fet es tradueix en una pèrdua de qualitat del servei, una incapacitat d'augmentar el passatge i un increment de les despeses d'explotació.

En aquest projecte s'ha dut a terme un exhaustiu treball de camp amb l'objectiu de tipificar i localitzar les incidències reals que repercuteixen en la disminució de la velocitat comercial: fricció amb el vehicle privat, amb les operacions de càrrega i descàrrega, els estacionaments il·legals, pels girs a la dreta, etc. Aquesta informació permet modelitzar mitjançant un microsimulador la circulació de l'autobús, combinant les variables que afecten la velocitat comercial.

L'ús d'una PDA amb GPS en el treball de camp permet tipificar i localitzar, representant-en un SIG (Sistema d'Informació Geogràfica), les incidències del dia a dia en qualsevol franja horària i per a cadascuna de les línies. Això permet determinar les parades més conflictives del recorregut en el que representa al temps en què els busos estan detinguts, així com proposar futures solucions per disminuir aquest temps i millorar la velocitat comercial.

Aquesta informació permet modelitzar mitjançant un microsimulador la circulació de l'autobús, combinant les variables que afecten la velocitat comercial.

Estudi per a la millora de la velocitat comercial de l'autobús

Regió:

Estat:

Equip

Néstor Felis

Juli Massó

Adrià Ortiz

Gemma Salvador

Mercè Taberna

 
Equip encarregat del treball de camp:

Anna Ibáñez

Daniela Peixoto

Daniel Urbano