Elaboració d'una proposta de criteris per al disseny d'un Ecobarri a Leganés

Vista general de l'àmbit del projecte

El projecte té per objecte plasmar una sèrie de criteris de sostenibilitat que s'han de tenir en compte per al desenvolupament d'un Ecobarri al municipi de Leganés. La zona objecte d'ordenació és un ampli sector (25 ha) d'urbanització perifèrica al nord-oest del municipi, envoltat d'infraestructures, que provoquen problemes d'aïllament, i a prop del centre comercial més gran d'Espanya, cosa que dificulta el desenvolupament de l'activitat econòmica al barri.

Per abordar aquests problemes específics des d'una òptica de sostenibilitat s'analitzen quatre aspectes: en primer lloc la definició del model de sostenibilitat urbana que es pretén assolir, en el segon la identificació dels condicionants normatius i de l'entorn que regeixen l'àmbit en qüestió ia partir d'aquesta anàlisi preliminar del lloc, el tercer aspecte és el diagnòstic dels seus criteris generals de planificació i les propostes de millora i finalment, el quart es refereix al conjunt d'indicadors que s'utilitzaran en la validació del compliment dels paràmetres de sostenibilitat.

Les propostes inclouen la creació d'un barri compacte i connectat amb el teixit existent, la revitalització de l'espai públic, la creació d'un pol atractor d'activitat econòmica, la reorganització de les xarxes de mobilitat, l'autosuficiència metabòlica o la millora de la cohesió social .

Les propostes inclouen la creació d'un barri compacte i connectat amb el teixit existent, la revitalització de l'espai públic, la creació d'un pol atractor d'activitat econòmica, la reorganització de les xarxes de mobilitat, l'autosuficiència metabòlica o la millora de la cohesió social

Elaboració d'una proposta de criteris per al disseny d'un Ecobarri a Leganés

Ubicació:

Estat:

Equip