Elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de Tiana

Fitxa d'actuació tipus

S'ha elaborat el Pla local de prevenció de Residus de Tiana 2011-2018, que ha estat el primer Pla aprovat a Catalunya.

 

Els treballs han consistit a elaborar inicialment un diagnòstic per definir una estratègia específica per al municipi. 

El diagnòstic inclou:

- Anàlisi dels resultats de gestió (generació de residus, bossa tipus, recollida selectiva, producció i gestió de residus per cada tipus de generador) i dels costos econòmics i impactes ambientals associats 

- Estudi de les actuacions de prevenció dutes a terme fins al moment (a partir d'entrevistar als diferents agents dels municipi i al personal del consistori).

- Estudis específics per valorar els potencials d'actuació en matèria de reutilització dels voluminosos recollits, de substitució d'envasos de begudes servits en els establiments d'hostaleria i de gestió de la poda en els establiments de jardineria del municipi. Aquestes anàlisis es van completar amb una enquesta a la ciutadania sobre els coneixements i les pràctiques relacionades amb la prevenció de residus.

 

Totes aquestes tasques van servir per definir la planificació i la seva configuració, de manera que el Pla s'estructura en quatre grans eixos d'actuació: Ciutadania, Teixit comercial, Teixit associatiu, Ajuntament-Equipaments, i un cinquè eix d'actuació Transversal, que desenvolupen un total de 41 actuacions de reducció, reutilització o preparació per a la reutilització de residus i compostatge, dirigides a aconseguir la prevenció dels diferents fluxos residuals, de les quals pràcticament la meitat ja han estat iniciades en el municipi.

El Pla s'estructura en quatre grans eixos d'actuació: Ciutadania, Teixit comercial, Teixit associatiu, Ajuntament-Equipaments, i un cinquè eix d'actuació Transversal.

Elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de Tiana

Ubicació:

Regió:

Destinatari: 

Estat:

 

Equip