Elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de Barcelona


Etapes de desenvolupament del pla

S'ha elaborat el Pla local de prevenció de Residus de Barcelona 2011-2018, amb l'objectiu de fomentar la reducció de la generació de residus a la ciutat, fent participar a tots els agents implicats (ciutadania, empreses, comerços, entitats, associacions i administracions) per donar compliment a la normativa vigent i a les línies d'actuació de l'Agenda 21 de la ciutat.

Inicialment s'ha elaborat una diagnosi exhaustiva que ha servit per definir les línies estratègiques per integrar en el pla i el seu desenvolupament.

La planificació s'estructura en 8 Àmbits Temàtics, 6 dels quals classifiquen les actuacions en funció de la fracció residual objecte de les actuacions de prevenció: matèria orgànica, envasos lleugers, paper-cartró, vidre, voluminosos i RAEE, "Altres" fraccions. Els 2 àmbits temàtics restants corresponen a actuacions transversals: un àmbit específic dirigit a l'aplicació d'actuacions a agents o llocs específics i un últim àmbit específic de desenvolupament d'instruments de comunicació, participació i investigació.

Aquests vuit àmbits temàtics inclouen 19 línies estratègiques que es desenvolupen en un total de 45 actuacions, cadascuna d'elles dirigides a un o diversos agents: ciutadania (C), activitats econòmiques (AE), entitats-associacions (EN), ajuntament-equipaments , diferenciant equipaments en general (i), ajuntament (E_AJ) i centres educatius (E_E). Cada actuació es desenvolupa en una fitxa específica.

La planificació s'estructura en vuit àmbits temàtics que inclouen 19 línies estratègiques desenvolupades en un total de 45 actuacions.

Elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de Barcelona

Ubicació:

Regió:

Estat:

 

Equip