Elaboració del Pla Estratègic de millora i increment de les recollides selectives a Còrdova

Model de recollida humit-sec. Àrea d'aportació a Còrdova
Es tracta d’un pla estratègic de millora i increment de les recollides selectives dels residus sòlids urbans del municipi de Còrdova. El pla s’estructura en quatre grans blocs: 
 
  • Diagnòstic de la gestió de residus a la ciutat, definint instruments tècnics, estratègies seguides, campanyes de comunicació, balanços econòmics, resultats i evolució, etc. Es completa amb una modelització mitjançant el software SIMUR, desenvolupat per l’Agència, per a detectar més clarament els punts de millora, així com per calcular els resultats per a models alternatius que podrien aplicar-se.
  • Desenvolupament d’una línia d’estudi sobre la millora de la recollida selectiva de la matèria orgànica en origen amb l’objectiu de realitzar una sèrie de propostes de millora i alternatives de models de recollida.
  • Estudi dels instruments necessaris per a augmentar les recollides selectives de paper i cartró, vidre i envasos lleugers.
  • Proposta de noves estratègies per a l’increment de les altres recollides selectives: punt verd/”ecoparc”, voluminosos..., així com un anàlisi dels possibles models de recollida i resultats per a grans generadors (recollides comercials).
 

Elaboració del Pla Estratègic de millora i increment de les recollides selectives a Còrdova

Ubicació:

Regió:

Estat: