Elaboració del diagnòstic i redacció del Programa de Gestió de Residus de Catalunya 2007-2012

Esquema del model actual de gestió de residus

Redacció del nou Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya, horitzó 2007-2012.

Per a l'elaboració del nou PROGREMIC, s'establiran en primer lloc els objectius i criteris pels quals haurà de regir el nou període de gestió de residus a Catalunya.

Així, s'inclourà específicament la prevenció i gestió de la fracció orgànica com a columna vertebral d'aquest Programa, amb especial atenció cap a noves estratègies de recuperació de paper i prevenció i recollida selectiva d'envasos, entre altres objectius.

El programa ha d'incloure també, els instruments de caràcter tècnic, legal, organitzatiu, econòmic o d'educació ambiental necessaris per poder assolir els nous objectius marcats.

En aquest sentit hi haurà una especial atenció cap a la coordinació del contingut del Programa amb el Pla Sectorial d'Infraestructures de tractament de residus que s'està redactant actualment, especialment pel que fa a la fracció resta, orgànica, envasos i voluminosos.

S'inclourà específicament la prevenció i gestió de la fracció orgànica com a columna vertebral d'aquest Programa.

Elaboració del diagnòstic i redacció del Programa de Gestió de Residus de Catalunya 2007-2012

Regió:

Estat:

 

Equip