Elaboració del balanç energètic del futur model de xarxa de bus

Avaluació dels pendents per diferents recorreguts de la trama urbana a l'àrea de Barcelona

L'objectiu principal del projecte de la nova xarxa de bus és l'obtenció, de manera pràctica i ràpida, de l'avaluació de consum i emissions de la xarxa de transport públic de Barcelona. Fins a la data, la majoria de mapes d'emissions i de consumos són extractes de llargs anàlisis realitzats per personal expert en simulacions de sistemes dinàmics. Aquests mapes, a més, acostumen a ser de tipus estàtic i per tornar a representar qualsevol altra situació és necessari reinicialitzar un altre cop el procés. 

El mètode proposat per a obtenir el balanç energètic de la flota parteix del principi de posar en mans del personal no especialitzat en emissions o consums, aquelles variables mínimes per a obtenir la informació precisa sobre la qual poder actuar. El personal no especialitzat serà capaç de poder crear escenaris reals i hipotètics de funcionament de les seves línies, amb la qual cosa podrà actuar en conseqüència  i aproximar-se als escenaris ideals o proveïr millores en els diferents aspectes que afecten a la mobilitat i als seus impactes. La facilitat d'incorporació de dades, així com l'extracció de conclusions de forma immediata, no es veuran afectades per la precisió dels resultats, ja que aquests es realitzaran amb els mateixos algoritmes que actualment utilitzen els programes sobre emissions i consums. Aquests resultats hauran de comptar amb un fort dispositiu visual per ajudar a comprendre de forma més directa els diferents escenaris representats.

 

 

 

 

El mètode proposat per a obtenir el balanç energètic de la flota parteix del principi de posar en mans del personal no especialitzat en emissions o consums, aquelles variables mínimes per a obtenir la informació precisa sobre la qual poder actuar.

Elaboració del balanç energètic del futur model de xarxa de bus

Regió:

 

Equip
Equip de BCNecologia:

Salvador Rueda (Direcció)

David Andrés

Jordi Abadal

Moisès Morató