Elaboració de la Guia de recollida selectiva i gestió de la fracció orgànica dels residus urbans


Recollida selectiva en origen de la fracció orgànica

La matèria orgànica està considerada per molts experts com la columna vertebral d'un bon sistema de gestió de residus urbans. Partint de la priorització de la prevenció d'aquesta fracció com a opció principal per assegurar una reducció d'aquests fluxos, un cop generada la fracció orgànica, encara que no existeix una solució única per configurar la seva gestió, la recollida selectiva en origen juntament amb els mètodes d'autocompostatge , són el major garant per aconseguir un material de qualitat i tancar completament el seu cicle.

Així, la recollida de qualitat d'aquest flux facilita la seva gestió posterior en les plantes de tractament, i permet la valorització de la fracció i l'obtenció d'un compost d'òptima qualitat, igual que el procedent de les pràctiques de l'autocompostatge, per al seu ús en agricultura, jardineria, etc.

L'objectiu d'aquesta Guia és exposar els beneficis directes i indirectes de la correcta gestió de la matèria orgànica. A més, la Guia determina les diverses opcions de gestió existents que s'adeqüin a la jerarquia de residus marcada per la normativa, concloent en una sèrie de consells i recomanacions per facilitar una gestió integrada i adequada d'aquesta fracció, i determina de forma complementària tots aquells instruments de gestió aplicables que potencien uns bons resultats de prevenció, recollida i tractament.

Addicionalment, s'inclou un recull d'experiències interessants de gestió de la fracció orgànica, principalment desenvolupades en el territori espanyol i algunes experiències destacades a nivell europeu que complementen a les estatals, com a exemples de models de gestió d'aquest flux i de bones pràctiques.

La recollida de qualitat del flux orgànic facilita la seva gestió posterior en les plantes de tractament, i permet la valorització de la fracció i l'obtenció d'un compost d'òptima qualitat.

Elaboració de la Guia de recollida selectiva i gestió de la fracció orgànica dels residus urbans

Estat:

Equip
Equip extern:

Francesc Giró

Montserrat Soliva

Josep Muñoz

Joaquin Moreno

Florian Amlinger

Ignasi Puig

Ana Rodríguez

Margarita Ruiz