Eina estatal per al seguiment de la EESUL

La ciutat com a ecosistema

L'objectiu del projecte és definir i crear una eina per al seguiment de l'Estratègia Espanyola de sostenibilitat Urbana i Local (EESUL). Aquesta eina, basada en indicadors, ha de recollir els objectius i directrius enunciades en la EESUL per establir un diagnòstic de la sostenibilitat a diferents nivells administratius.

El marc de referència és comuna al Sistema Municipal d'Indicadors de Sostenibilitat i al Sistema d'Indicadors i Condicionants per a ciutats grans i mitjanes, aprovades per la Xarxa de Xarxes de Desenvolupament Local Sostenible. L'eina permetrà conèixer, de forma territorialitzada, la situació en què es troben les comunitats autònomes i Províncies, i també els municipis en cas que la disponibilitat d'informació ho faci possible.

La selecció dels indicadors respondrà a quatre criteris bàsics: rellevància en el marc del model de sostenibilitat, avaluació per mesurar el progrés cap als objectius, coordinació per a la comparació entre territoris i viabilitat quant a la disposició d'informació de base.

Per això serà necessari buscar totes les fonts estadístiques oficials disponibles per al seguiment dels indicadors, ressenyant la font, el nivell administratiu a què fan referència, la periodicitat de càlcul i la disponibilitat de sèries històriques.

Aquesta eina, basada en indicadors, ha de recollir els objectius i directrius enunciades en la EESUL per establir un diagnòstic de la sostenibilitat a diferents nivells administratius

Eina estatal per al seguiment de la EESUL

Regió:

Estat:

Equip