Document de directrius de metabolisme urbà, en el marc del Pla Director Urbanístic

El document de directrius de metabolisme urbà sorgeix del cicle de debats i ponències de la taula temàtica “Metabolisme urbà”, emmarcada en el procés de redacció del Pla Director Urbanístic Metropolità. En l’esmentat cicle de debats, que van tenir un marcat caràcter transversal, van participar fins a 100 persones de 14 disciplines diferents. 
 
L’objectiu d’aquest document és sintetitzar la gran quantitat d’informació generada durant les 14 sessions de la taula, de mode que es pugui visualitzar com aplicar a l’urbanisme directrius que millorin el metabolisme urbà. En primer lloc, el document introdueix el que es consideren els principis bàsics del model metabòlic. A continuació es desenvolupen les directrius urbanístiques, és a dir, els criteris i instruments que han d’implementar-se en el planejament urbanístic per assolir o afavorir el model desitjat. 
 
Per arribar a aquestes directrius, que són tant temàtiques com territorials, es parteix de les principals problemàtiques al voltant del metabolisme urbà detectades a l’àmbit metropolità, de les oportunitats de millora existents i de les competències assignades al pla director relacionades amb el metabolisme urbà. Aquests tres condicionants determinen els objectius que es poden assolir des de l’urbanisme i a partir de quines estratègies. 
 

 

Document de directrius de metabolisme urbà, en el marc del Pla Director Urbanístic

Regió: