Disseny d'escenaris de recollida porta a porta (PaP) i elaboració del Plec de Prescripcions Tècniques per a la neteja i recollida de residus a Sant Just Desvern


Rutes de recollida a Sant Just Desvern

La finalitat d'aquest treball és determinar la viabilitat de la implantació d'un sistema porta a porta al municipi de Sant Just Desvern, establint instruments tècnics i balanç econòmic per a diferents configuracions del model.

Tenint en compte el model actual del municipi, el sistema PaP es considera el següent pas en la lògica de la gestió per apropar el servei al màxim al ciutadà i aconseguir un augment de la participació en les recollides selectives. Aquest nou sistema es preveu que augmentarà els resultats de recollida selectiva (quantitat i qualitat) i equipararà els costos de gestió ja que optimitzarà el servei i s'estalviaran certes despeses (especialment les de neteja i manteniment de contenidors), alhora que augmentaran els ingressos derivats d'Ecoembes, Ecovidrio, retorn del cànon, etc. Al seu torn, es preveu una optimització dels impactes ambientals del model i una adaptació a la configuració urbana del municipi i millora de la qualitat de l'espai públic.

Per dur a terme l'anàlisi del nou model s'ha realitzat una previsió dels resultats de gestió i un disseny dels instruments tècnics del nou servei porta a porta i de la seva configuració, tenint en compte diversos escenaris amb diferents modalitats de recollida. A partir d'aquests dissenys s'han establerts els balanços de costos del servei (costos detallats de la contracta de les seves inversions, explotació i despeses generals i els ingressos previstos) per a cada escenari.

Paral·lelament s'ha revisat els serveis de neteja viària pel que fa a configuració i costos i posteriorment s'ha elaborat el plec de prescripcions tècniques del servei de recollida i neteja viària amb la introducció de nous instruments com a objectius de gestió i sistemes de control i millora contínua del servei, tots ells associats la fórmula de retribució dels serveis a l'empresa contractista.

S'ha establert el disseny d'un nou servei de recollida porta a porta i de neteja viària, acompanyat del Plec de prescripcions tècniques associat.

Disseny d'escenaris de recollida porta a porta (PaP) i elaboració del Plec de Prescripcions Tècniques per a la neteja i recollida de residus a Sant Just Desvern

Regió:

Estat:

Equip

Vicenç Garcés