Diagnòstic de la gestió de residus municipals de Vitòria-Gasteiz i avaluació d'escenaris futurs mitjançant l'aplicació del SIMUR

Comparativa d'escenaris i proposta de millores

El SIMUR permet modelitzar i avaluar totes les etapes d'un sistema de gestió de residus aplicat a un escenari concret per arribar a conèixer l'impacte ambiental i els resultats de gestió que genera i poder proposar millores per a cadascuna de les etapes. És a dir, el programa permet identificar, modelitzar i, per tant, avaluar i optimitzar les opcions de gestió de residus.

S'ha aplicat el programari a la gestió dels residus urbans del municipi vitorià, diferenciant els àmbits d'aplicació, especialment el casc urbà i l'entorn rural. D'aquesta manera, s'han obtingut uns indicadors rellevants dels resultats ambientals i de la gestió municipal, com ara recollida selectiva, eficiència energètica de les diferents recollides, balanç ambiental dels tractaments, impactes, etc.

A partir de les dades de la situació real s'ha realitzat la simulació de dos escenaris futurs (2016), el primer segons l'aplicació del Pla Integral de Gestió de Residus de Vitòria i, el segon, un escenari hipotètic de consecució d'una major recollida selectiva amb un nou plantejament dels sistemes de recollida aplicats, de la utilització de combustibles i de la gestió de la planta de Biocompost.

A partir de la comparativa de resultats i escenaris sorgeixen unes propostes d'adaptació i millora de les diferents etapes de la gestió.

... el SIMUR permet identificar, modelar i, per tant, avaluar i optimitzar les opcions de gestió de residus.

Diagnòstic de la gestió de residus municipals de Vitòria-Gasteiz i avaluació d'escenaris futurs mitjançant l'aplicació del SIMUR

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip