Avaluació de la xarxa de carrils bici a Sevilla amb metodologia MEIT

Xarxa principal de carrils bici de Sevilla

El projecte té per objectiu la realització d'una avaluació socioeconòmica de la xarxa de carrils bici de Sevilla mitjançant la Metodologia MEIT.

 

Sevilla, a partir del Pla Director de la Bicicleta de 2006, ha experimentat un canvi important en l'ús de la bicicleta.

 

El Mètode d'Avaluació d'Infraestructures del Transport (MEIT) és una metodologia desenvolupada pel Col.legi d'Enginyers de Camins de Catalunya per a l'avaluació socioeconòmica de les infraestructures.

 

En aquesta anàlisi es descriuen un conjunt de costos i de beneficis més enllà dels purament econòmics, tractant de quantificar monetàriament una sèrie de variables qualitatives que tenen repercussió, com són l'estalvi de temps, l'accidentalitat o el soroll, entre d'altres. En base a uns criteris de decisió (VAN, TIR, B / C) s'avalua la rendibilitat socioeconòmica de la xarxa de carrils bici de Sevilla.

En aquesta anàlisi es descriuen un conjunt de costos i de beneficis més enllà dels purament econòmics, tractant de quantificar monetàriament una sèrie de variables qualitatives que tenen repercussió, com són l'estalvi de temps, l'accidentalitat o el soroll, entre d'altres

Avaluació de la xarxa de carrils bici a Sevilla amb metodologia MEIT

Ubicació:

Regió:

Destinatari: 

Estat: