Assessorament per al desenvolupament d’un pla de gestió de residus a la Mancomunitat Valle Norte del Lozoya

Zona de contenidors en una de las poblacions de la Mancomunitat
El Pla de Gestió de Residus de la Mancomunitat de Serveis Valle Norte del Lozoya 2017-2024 estableix les bases per a impulsar la gestió de residus a la zona cap a un nou escenari més sostenible i d’acord amb la jerarquia de residus marcada per la normativa, fent especial èmfasi en la prevenció, la gestió de biorresidus i l’increment de les selectives. 
 
El Pla estableix noves estratègies especialment en prevenció, autocompostatge, el desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica i l’increment de la resta de recollides inclosos els residus no ordinaris, tant en quantitat com en qualitat. 
 
Per aconseguir aquests objectius, el pla parteix d’una visió integradora que té en compte tant aspectes tècnics com socials, fiscals, etc., essent un dels eixos d’acció els propis ciutadans i el seu rol dins del model de gestió previst. 
 
A més, el pla incorpora una previsió de les infraestructures que seran necessàries per a recollir, traslladar i gestionar de forma adequada i òptima els residus produïts. 
 
 
Les particularitats del territori de la mancomunitat (dispersió, multiplicitat d’entitats poblacionals, estructures organitzatives, turisme i segona residència, etc.) també es van tenir en compte a l’hora de dissenyar el model de gestió i la seva logística i instal·lacions. 
 
 
El Pla estableix noves estratègies especialment en prevenció, autocompostatge, el desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica i l’increment de la resta de recollides inclosos els residus no ordinaris, tant en quantitat com en qualitat

Assessorament per al desenvolupament d’un pla de gestió de residus a la Mancomunitat Valle Norte del Lozoya

Estat: