Anàlisi de detall de determinades línies de bus en el marc de la nova proposta de XARXA ortogonal

Red viaria básica, de autobuses y de bicicletas, propuesta

Es proposa una nova xarxa de busos en un nou model global de mobilitat. S'inicia amb una primera fase que consisteix en un estudi de detall per dur a terme una prova pilot d'implantació de 9 eixos de la futura xarxa ortogonal d'autobusos de TMB.

En aquest projecte s'estan elaborant diferents estudis parcials, com una proposta de seccions de carrer amb la intenció d'estendre l'actual xarxa de carril bus a la ciutat amb 40 quilòmetres nous de carril bus. Aquesta modificació suposa un important guany en la freqüència de pas, situant-se per sota dels 5 minuts en totes les línies.

L'estudi ha analitzat els canvis necessaris en les seccions dels carrers per incrementar l'eficiència del transport públic en superfície i, alhora, l'impacte sobre la mobilitat en vehicle privat i sobre la mobilitat en general.

S'han analitzat aspectes com la capacitat de cada carril en termes de nombre de viatgers per unitat de temps, l'afectació en termes d'increment de la velocitat comercial dels autobusos, i s'ha quantificat la disminució en les emissions i en el consum de combustibles associats.

L'estudi ha analitzat els canvis necessaris en les seccions dels carrers per incrementar l'eficiència del transport públic en superfície i, alhora, l'impacte sobre la mobilitat en vehicle privat i sobre la mobilitat en general.

Anàlisi de detall de determinades línies de bus en el marc de la nova proposta de XARXA ortogonal

Regió:

Estat:

Equip