Actualització del Pla de Mobilitat i Espai Públic de Lugo

El treball ha consistit en l'actualització a 2014 del Pla de Mobilitat elaborat el 2009, amb la finalitat de possibilitar la seva aprovació d'acord amb la llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia sostenible, que requeria la inclusió dels següents apartats:

  • Costos i beneficis econòmics, socialas i ambientals
  • Pressupost d'inversions del Pla de Mobilitat i espai públic
  • Mecanismes de finançament del Pla de Mobilitat i espai públic
  • Pla de seguiment, avaluació i revisió del PMU

En aquest document s'han incorporat els canvis respecte a les xarxes de transport i espai públic implantats a la ciutat en aquest període.   

En el document s'han incorporat els canvis respecte a les xarxes de transport i espai públic implantats a la ciutat en aquest període

Actualització del Pla de Mobilitat i Espai Públic de Lugo

Ubicació:

Destinatari: