3iBS Balanç energètic i d'emissions de la xarxa d'autobusos de Barcelona


Emissions de transport públic (autobusos)
3iBS és un projecte concebut per a millorar el rendiment, l’accessibilitat i l’eficiència dels sistemes d’autobusos urbans. 3iBS participa directament en l’objectiu de la Comissió Europea per a desenvolupar un transport públic d’alta qualitat i s’ha compromés a millorar la imatge dels autobusos a l’entorn urbà.
 
En aquest projecte es mostren les millores en els aspectes energètics i d’emissions contaminants (emissions local - NOx, PM - i emissions globals - CO2-) aconseguides gràcies a la renovació de la flota d’autobusos. En aquest sentit és particularment important seguir l’aposta per la hibridació/electrificació de la xarxa d’autobusos i per tecnologia EURO, menys contaminants.
 
L’estudi es centra en la combinació de tres paràmetres fonamentals: la flota, la infraestructura i la gestió operacional (tipus de xarxa, velocitat comercial, etc.), sintetitzat finalment a través de mapes de consums energètics i emissions.
 
Aquests mapes responen a una detallada modelització de l’activitat de l’autobús a la ciutat de Barcelona, present i futura, on es comparen diferents tipologies de xarxa amb diferents flotes d’autobusos, el que configura un conjunt d’escenaris a contrastar.
 
Els resultats d’aquests mapes - juntament amb els resultats numèrics - permeten mostrar de manera qualitativa i quantitativa quins efectes tenen cada uno dels paràmetres del model en la persecució de la millora de l’eficiència energètica i de la qualitat de l’aire.
 
El estudio se centra en la combinación de tres parámetros fundamentales: la flota, la infraestructura y la gestión operacional (tipo de red, velocidad comercial, etc), sintetizado finalmente a través de mapas de consumos energéticos y emisiones.

3iBS Balanç energètic i d'emissions de la xarxa d'autobusos de Barcelona

Ubicació:

Regió: