Perfil del contractant

Perfil del contractant

Les publicacions de les licitacions posteriors al 1/07/2016 es publicaran en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.Per tal d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual i sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de publicitat en els casos que exigeix la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de contractes del sector públic o les normes autonòmiques de desenvolupament o en aquells en què es decideixi voluntàriament, els òrgans de contractació difondran, a través d'Internet el perfil del contractant

 

Licitacions:

 

-En curs:

Primera: SERVEIS Exp 17/045: CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI D’AUDITORIA“FIRST LEVEL CONTROLLER” PER A LA VERIFICACIÓ DE LES DESPESES I ELABORACIÓ D’INFORMES DE CONTROL FINANCER DE LES DESPESES CERTIFICADES PER L’AGÈNCIA D’ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA EN RELACIÓ AL PROJECTE EUROPEU “CAPITALISATION OF THE GREEN ENERGY PROJECTS IN THE MED AREA (GREENCAP).

Plec de Clàusules Administratives Generals 

Plec de prescripcions tecniques

Plec de clausules administratives particulars

Autoritzacio de la despesa

Model DEUC:

DEUC.xml (espd request)

DEUC.pdf (espd request)

Anuncis d'informació prèvia

Anunci de licitacio

Adjudicacions i formalitzacions

Acta mesa II

Valoració informe tècnic adjudicació

Resolució Adjudicació

Anunci de formalitzacio

 

Segona: SERVEIS Exp 17/043: CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI D’AUDITORIA “FIRST LEVEL CONTROLLER” PER A LA VERIFICACIÓ DE LES DESPESES I ELABORACIÓ D’INFORMES DE CONTROL FINANCER DE LES DESPESES CERTIFICADES PER L’AGÈNCIA D’ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA EN RELACIÓ AL PROJECTE EUROPEU “SUSTAINABILITY OF THE LAND-SEA SYSTEM FOR ECO-TOURISM STRATEGIES (Land-Sea)

 

Plec de Clàusules Administratives Generals 

Plec de prescripcions tecniques

Plec de clausules administratives particulars

Autoritzacio de la despesa

Model DEUC:

DEUC.xml (espd request)

DEUC.pdf (espd request)

Anuncis d'informació prèvia

Anunci de licitacio

Adjudicacions i formalitzacions

Acta mesa II

Valoració informe tècnic adjudicació

Resolucio adjudicació

Anunci de formalitzacio

 

-Tancades:

SERVEIS Exp 65/16: SERVEI DE TREBALL DE CAMP EN EL MARC DEL PROJECTE DE REESTRUCTURACIÓ DEL SISTEMA DE TRANSPORT PÚBLIC DEL DISTRICTE METROPOLITÀ DE QUITO

Plec de Clàusules Administratives Generals 

SERVEIS Exp 65/16: Informe valoracio i adjudicacio final.

SERVEIS Exp 65/16: Resolucio D

SERVEIS Exp 65/16: Anunci Formalització

 

 

Cómo llegar