URBANISME DE TRES NIVELLS

Secció de l'urbanisme en tres nivells

L'urbanisme actual, que té la concreció formal en un pla de dues dimensions a cota zero, ve limitat pel propi instrument projectual. En el pla urbanístic no cap, pràcticament, res més. Les variables abans esmentades no tenen cabuda i per això no es resolen en l'equació urbana.

L'urbanisme dels tres nivells, un dels instruments d'ordenació de l'Urbanisme Ecològic, projecta tres plans amb el mateix detall i a la mateixa escala que els urbanistes actuals projecten el pla urbanístic en superfície. Projectar un pla en alçada i un plànol del subsòl, a banda del pla en superfície, permet que el conjunt de variables que atenen els reptes actuals puguin ser plasmades d'una manera o d'un altra. Tres plànols a escala urbanística (no a escala arquitectònica i/o projectual), projectats en horitzontal i després encastats en vertical han de proporcionar la carcassa dels models urbans anunciats.

Això es tradueix, en la pràctica, en una sèrie de solucions que potencien les possibilitats de cada nivell per aconseguir una major autosuficiència, funcionalitat i habitabilitat del medi urbà.

Cada nivell es dissenya en la seva totalitat, fent ús de la seva pròpia lògica i s'interconnecta amb la lògica de la resta de nivells. La interconnexió ve de la mà de l'edificació (que contempla els tres nivells), la mobilitat, els serveis, la biodiversitat i els cicles dels materials, l'aigua i l'energia. L'urbanisme dels tres nivells obliga a cercar la coherència de la lògica vertical i horitzontal, alhora que l'aplicació de les mateixes resol de manera sistèmica les funcions i les disfuncions urbanes.

Les cobertes estan vinculades a la biodiversitat, l'energia i l'aigua. El subsòl es vincula als serveis, la distribució urbana, l'aparcament, la mobilitat massiva de passatgers, al cicle de l'aigua ia la gestió de l'energia. El sòl es relaciona amb els usos, la funcionalitat i l'espai públic.

Tenim, doncs, tres plans que donen lloc a l'urbanisme en alçada, a l'urbanisme en superfície, i l'urbanisme subterrani. El desenvolupament d'aquests proporcionarà, com ho va fer l'urbanisme ortodox, un conjunt d'instruments de caràcter legal, econòmics i organitzatius acomodats a un nou statu quo ia la resolució dels nous reptes.

URBANISME DE TRES NIVELLS

<<L'urbanisme dels tres nivells projecta tres plans amb el mateix detall i a la mateixa escala amb la qual els urbanistes actuals projecten el pla urbanístic en superfície. Les cobertes estan vinculades a la biodiversitat, l'energia i l'aigua. El subsòl es vincula als serveis, la distribució urbana, l'aparcament, la mobilitat massiva de passatgers, al cicle de l'aigua i a la gestió de l'energia. El sòl es relaciona amb els usos, la funcionalitat i l'espai públic>>