SIMUR

Balanç Sistema-Entorn

La gestió dels residus municipals és un àmbit canviant que, durant les últimes dècades, ha experimentat una ràpida evolució. No trobem una solució única i clara en la cerca de models de gestió de residus més eficients i sostenibles (i en els instruments que els conformen), sinó que es fa necessari poder avaluar els models mitjançant una metodologia d'anàlisi comuna que permeti comprovar el grau d'acomodació de la gestió a una sèrie de criteris ambientals i de servei i com s'ajusta a les noves necessitats i objectius de la normativa.

 
El SIMUR és eina d'anàlisi comuna basada en una visió global de la gestió de residus i de les seves conseqüències, des d'una perspectiva de cicle de vida, que permet elaborar un perfil ambiental i una diagnosi tant de la gestió real dels residus com d'escenaris planificats o futurs. El simulador permet modelitzar qualsevol opció de recollida i tractament que s'utilitza en l'actualitat (incloent múltiples recollides i plantes), podent acollir diferents escales de gestió (estatal, CCAA, regió, mancomunitat, municipi, etc.).

 

Característiques bàsiques, estructura i funcionament del simulador

Simula la gestió de residus al llarg de tot el seu cicle
 • Gestió en el punt de generació/aportació al punt de recollida.
 • Sistema de recollida i transport al primer punt de tractament o transferència.
 • Transports intermedis entre plantes.
 • Sistemes de tractament.
 • Destinació final: materials reciclats, reutilitzats, dipòsit en abocador, etc.
Estructura i eines
 • Formularis d'entrades de dades.
 • Pantalles de sortida amb els resultats (taules de valors, gràfics que les acompanyen i complementen, i imatges d'esquemes de resultat).
 • Exportació de taules, gràfics a excel i d'imatges.
 • Dades per defecte i estàndards.
 • Bases de dades d'emissions, consums, funcionaments de plantes.
 • Pantalles d'ajuda a l'usuari.
 • Possibilitat de copiar models ja creats per realitzar variants.
 • Altres eines de suport a l'usuari: documentació complementària de referència, fonts de les dades per defecte, terminologia, acrònims, etc.
Definició del model de gestió
 • Generadors de residus existents.
 • Fraccions generades en el model.
 • Sistemes de recollida implantats.
 • Relació de les fraccions amb els corresponents sistemes de recollida i els seus generadors.
 • Sistemes de tractament utilitzats i destins finals.
Cálculo de balances e indicadores de gestión e impacto
 • Balanç de massa.
 • Balanç energètic.
 • Impactes (balanç d'emissions i càlcul de potencials d'impacte).
 • Balanç de costos.

Aplicacions de SIMUR

Generals:

 • Evaluació d'escenaris reals.
 • Evaluació d'escenaris futurs o modificacions específiques del model actual.
 • Comparació de models de gestió tant reals com planificats.
 • Detecció de les disfuncions i necessitats de millora dels models de gestió.
 • Comprovació del compliment dels objectius establerts (recollida selectiva total o per fraccions, valorització material total o per fraccions, reducció de biodegradables en abocador, reducció emissions de GEI, consums energètics, etc.).

 

Específiques:

 • Obtenir informació de diferents models de gestió i realitzar comparatives per definir les estratègies de gestió en diferents nivells (estatal, CCAA, regió, mancomunitat, municipi, etc.).
 • Utilitzar els resultats de la simulació per incloure els consums i les emissions de gestió obtinguts dins de l'inventari d'emissions dels Planes d'Acció d'Energia Sostenible o Mitigació del Canvi Climàtic a nivell local.
 • Incloure els resultats de l'anàlisi en les diagnosis ambientals en el marc de l'auditoria ambiental municipal necessària per dur a terme l'Agenda 21 Local.
 • Avaluar la gestió actual i diferents escenaris futurs, com a suport a la presa de decisions per un canvi de model i, així, poder justificar les estratègies futures en matèria de recollida municipal. Aquest tipus d'estudis també s'han emmarcat en plans estratègics generals a nivell municipal.
 • Avaluar la gestió actual i de diferents escenaris futurs en el marc dels Informes de Sostenibilitat Ambiental que requereix el Procés d'Avaluació Ambiental Estratègica dels plans i programes.
 • Disseny i evolució ambiental d’Ecobarris.
 

Casos pràctics d'aplicació

Des que es va crear el SIMUR eL 2002, ha passat per un llarg període de proves i verificacions amb la finalitat d'assegurar el seu bon funcionament i incloure millores o adaptacions segons les necessitats que han anat sorgint en aplicar-lo a casos reals/disseny de gestió.
 
L'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona va dur a terme múltiples projectes d'avaluació dels models de gestió de residus mitjançant el SIMUR per a diferents escales de gestió. En molts casos l'anàlisi és a nivell municipal: municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de tota Catalunya- uns 50 casos d'estudi-, de Galícia i País Basc, entre altres casos d'Espanya. Però també s'han analitzat altres àmbits inferiors com barris o districtes (diversos Districtes de Barcelona, Barris de Viladecans, Figueres, etc.) , circuits de recollida (per a Barcelona), i altres nivells superiors com a mancomunitats de gestió i, fins i tot , comunitats autònomes com és el cas de Catalunya i Galícia.

 

REFERÈNCIES

SIMUR

<<El SIMUR és un simulador que modelitza diferents opcions de recollida i tractament de residus. Elabora un perfil i una diagnosi de la gestió real dels residus i d'escenaris planificats o futurs>>

Idea aplicada en: 

Catalunya (Barcelona, Sant Just Desvern, Figueres, Viladecans, Manresa, Mataró, etc.), Galicia (A Coruña, Mancomunidad de la Sierra de Barbanza, Ourense, Santiago de Compostela, etc.), País Basc (Vitoria-Gasteiz. San Sebastián, Usurbil, etc.), La Rioja i municipis d'Espanya (Leganés, Benicàssim, etc.)

 

Model Conceptual

Sistema d'Informació i Modelització Urbana aplicada als Residus
SIG
Sistemes d'Informació Geogràfica
Metodologia de BCNecologia