SIMULADORS

RADTHERM Simulador de Transfèrencia de Calor

En estudiar i analitzar, des de la metodologia científica, els diferents àmbits i activitats de l'entorn que ens envolta, ens enfrontem amb problemes de gran complexitat que vénen donats per les múltiples interrelacions que existeixen i per la diversitat de variables i factors que hi intervenen. Una alternativa per abordar el seu estudi és mitjançant la construcció de models analítics.


Un model és un esquema teòric, generalment en forma matemàtica, d'un sistema o d'una realitat complexa que s'elabora per facilitar la seva comprensió i per a l'estudi del seu comportament. Els models serveixen per respondre a qüestions sobre la realitat que no serien accessibles mitjançant l'experimentació directa, i la seva utilitat per conèixer o predir està condicionada per la selecció dels factors rellevants al problema i per l'adequada descripció de les relacions funcionals.


La simulació, segons Shanon & Johannes (1976), és un procés de dissenyar i desenvolupar un model a partir d'un sistema real per dur a terme experiments amb ell. La finalitat és comprendre el comportament del sistema o bé avaluar noves estratègies.


BCNecología incorpora simuladors en la seva metodologia de treball, ja que són instruments eficaços en els processos de presa de decisions. Les conclusions que es deriven de l'aplicació de la simulació, per les característiques d'aleatorietat d'alguns sistemes, són molt més definitives i aclaridores del comportament real del sistema i són susceptibles de qualsevol modificació, un cop s'ha aconseguit fer un model de la situació en qüestió.


Així doncs els simuladors de sistemes físics i biològics són el resultat del treball transdisciplinari. BCNecologia l'aplica, per exemple, per simular xarxes viàries i millorar la fluïdesa de determinades zones, calcular les emissions d'una xarxa de transport, estimar l'energia o l'aigua necessària per a la construcció i manteniment d'un edifici, etc.


BCNecologia ha elaborat els següents simuladors propis, destinats a modelitzar cada element urbà:

- SIMU: Sistema d'Informació i Modelització Urbana

- SIMUR: Sistema d'Informació i Modelització Urbana de Residus

- SIMU-A: Sistema d'Informació i Simulació Urbana de l'Aigua

- SIMU-CA: Sistema d'Informació i Simulació Urbana de la Qualitat de l'Aire

SIMULADORS

<<La simulació és un procés de dissenyar i desenvolupar un model a partir d'un sistema real per dur a terme experiments amb ell, la finalitat és comprendre el comportament del sistema o bé avaluar noves estratègies per al funcionament del sistema.>>

 

Model Conceptual

Sistema d'Informació i Modelització Urbana aplicada als Residus
SIG
Sistemes d'Informació Geogràfica
Metodologia de BCNecologia