INDICADORS D'EFICIÈNCIA

Aquest àmbit busca la màxima autosuficiència funcional i metabòlica dels ecosistemes urbans, és a dir, mitigar la pressió actual deguda al consum massiu de materials, energia, aigua i aliments. A l'eix de l'eficiència, els indicadors parametritzen el grau d'acomodació a un model de ciutat més eficient seguint l'àmbit delmetabolismo urbà:


A6. metabolisme urbà

L'eficiència energètica busca l'aproximació a l'autosuficiència a partir de la generació d'energies renovables i l'adopció de mesures d'estalvi i eficiència per als principals sectors consumidors: domèstic, serveis i equipaments, mobilitat, sector primari i els relacionats amb els fluxos màssics (gestió de l'aigua i els residus).


L'eficiència en la gestió dels residus es fonamenta en una reducció del consum de recursos i en el tancament (màxim possible) del cicle dels materials. Aquests propòsits es tradueixen en una desmaterialització dels béns de consum. La prevenció, l'eficiència en la producció i el consum, l'estalvi de matèries primeres, la recollida selectiva i millor valoració dels recursos continguts en els residus, etc., Són claus per a la consecució d'aquest objectiu.


El soroll i els contaminants atmosfèrics constitueixen un risc de primer ordre per a la qualitat ambiental i la salut pública de les persones. Els models de mobilitat recolzats en el vehicle privat han erigit el trànsit rodat com la principal font d'emissió de contaminants. La millora de la qualitat de l'aire passa per un canvi dels modes de desplaçament de la població cap a modes de transport alternatiu i menys contaminant que el vehicle privat. El model de mobilitat sostenible de l'Urbanisme Ecològic reverteix cap a escenaris més saludables.

INDICADORS D'EFICIÈNCIA

<<Els indicadors parametritzen, en l'eix de l'eficiència, l'àmbit del metabolisme urbà, que inclou la gestió de l'energia, l'aigua, els residus i materials i la qualitat de l'aire>>