INDICADORS DE SOSTENIBILITAT

El procés de repensar la ciutat i aplicar un model més sostenible comporta l'ús de diverses eines que ajudin a la planificació, gestió i funcionament de les ciutats. Un instrument fonamental en aquest procés és el sistema d'indicadors de sostenibilitat, que permet sintetitzar en valors numèrics molts dels aspectes que determinen el grau de sostenibilitat d'una ciutat, prenent com a referència un model urbà més sostenible.

Els indicadors desenvolupats per BCNecologia combinen diverses variables (per exemple, l'indicador de compacitat corregida mesura la relació entre l'espai construït i l'espai públic) per simplificar, en definitiva, una realitat urbana complexa.

Mitjançant el panell d'indicadors de sostenibilitat és possible, per exemple, comparar diversos teixits urbans o la progressió en el temps d'un mateix sistema urbà. A més, el sistema d'indicadors és intencional, és a dir, s'aplica en la fase de planejament urbanístic per assegurar-se que els àmbits analitzats s'acomoden als paràmetres previstos pels indicadors, podent canviar aspectes de l'actuació perquè aquesta compleixi amb els valors establerts en el panell d'indicadors.

Els indicadors de sostenibilitat avaluen, per tant, el grau d'acomodació al model de ciutat tant a l'inici de l'actuació urbanística (planificació) com una vegada aquesta actuació ha estat implementada i està funcionant (ús i gestió). En ambdós casos, tot i tractar de contextos diferenciats, es persegueix el mateix objectiu: aconseguir un model de ciutat compacta, complexa i més sostenible. És per això que el valor dels indicadors com a instrument és fonamental per aplicar el model de ciutat més sostenible, ja sigui en fase de planejament, d'urbanització, de construcció o d'ús.

Així, segons l'Urbanisme Ecològic desenvolupat per BCNecologia, els indicadors parametritzen el grau d'acomodació a un model de ciutat més sostenible segons els següents àmbits:

A1. Ocupació del sòl

A2. Espai públic i habitabilitat

A3. Mobilitat i serveis

A4. Complexitat urbana

A5. Espais verds i biodiversitat

A6. Metabolisme urbà

A7. Cohesió social

A8. Gestió i governança

Els àmbits, 9 en total, estan emmarcats dins dels 4 eixos de model de ciutat més sostenible (compacitat, complexitat, eficiència i cohesió social). Aquests àmbits es parametritzen mitjançant un panell d'indicadors d'indicadors, que varia segons el territori analitzat (mida, teixit existent, nou desenvolupament, etc.), O si els indicadors realitzen una diagnosi o avaluen una actuació deterninada.

INDICADORS DE SOSTENIBILITAT

<<Els indicadors de sostenibilitat avaluen el grau d'acomodació al model de ciutat tant a l'inici de l'actuació urbanística (planificació) com una vegada aquesta actuació ha estat implementada i està funcionant (ús i gestió)>>