INDICADORS DE COMPLEXITAT

El grau d'organització urbana d'un territori és una de les claus per millorar l'eficiència dels sistemes urbans; l'altra, és la disminució del consum de recursos associat a aquest increment de les xarxes organitzatives. A l'eix de la complexitat, els indicadors parametritzen el grau d'acomodació a un model de ciutat més complex seguint els següents àmbits:


A4. complexitat urbana

Tant en els sistemes naturals com en els urbans l'augment de la complexitat suposa un increment de l'organització contribuint a l'estabilitat i continuïtat del propi sistema. Una societat avançada que assoleixi un elevat grau d'organització afavoreix el desenvolupament d'una estratègia competitiva basada en la informació i el coneixement orientada a disminuir la pressió sobre els recursos materials.


A5. Espais verds i biodiversitat

L'augment de la biodiversitat en un context urbà s'ha d'orientar cap a una ordenació del verd urbà que propiciï l'atracció d'avifauna, que faci la traça urbana més permeable als elements naturals i que ofereixi espais verds de relació i d'esbarjo a la població resident.

INDICADORS DE COMPLEXITAT

<<Els indicadors parametritzen, en l'eix de la complexitat, la complexitat urbana i els espais verds i biodiversitat>>