INDICADORS DE COMPACITAT I FUNCIONALITAT

L'estudi del sistema urbà a través de la compacitat aporta una informació completa i complexa de la ciutat. A l'eix de la compacitat, els indicadors parametritzen el grau d'acomodació a un model de ciutat més compacte segons els següents àmbits:


A1.Ocupació del sòl

L'ocupació del sòl per construir ciutat implica una desnaturalització del medi ambient i, segons la forma en què aquesta s'hagi construït, exercirà una pressió de diferent grau sobre el territori. Si s'entén el medi construït com un agent que exerceix pressió sobre el territori i l'espai d'estada com un agent descompressor o atenuant d'aquesta pressió, sorgeix una relació entre tots dos que, espacialment, es tradueix en una major o menor compacitat.

A2. Espai públic i habitabilitat

Un dels principals reptes de l'Urbanisme Ecològic de BCNecologia és el de transformar l'espai públic en un lloc molt més habitable. Avui dia, la major part de l'espai públic està limitat per les funcions associades al vehicle privat. Aquesta realitat deriva en una planificació de l'espai públic poc flexible que fa minvar la seva qualitat i, conseqüenment, la qualitat de vida dels ciutadans.


A3. Mobilitat i serveis
La solució als problemes de mobilitat urbana passa pel canvi modal cap a altres mitjans de transport més sostenibles. No només a partir de la promoció i millora d'altres maneres, sinó també amb l'aplicació de mesures de contenció i restricció en l'ús del cotxe.

INDICADORS DE COMPACITAT I FUNCIONALITAT

<<Els indicadors parametritzen, en l'eix de la compacitat, l'ocupació del sòl, l'espai públic i habitabilitat i la mobilitat i serveis>>