INDICADORS DE COHESIÓ SOCIAL

La cohesió social en el context urbà fa referència al grau de convivència entre els grups de persones amb rendes, cultures, edats o professions diferents que viuen a la ciutat. A l'eix de la cohesió social, els indicadors parametritzen el grau d'acomodació a un model de ciutat més cohesionat socialment:


A7. Cohesió social

L'increment de la cohesió social està íntimament relacionat amb els conceptes de diversitat i mixticitat d'activitats que proporciona el model de ciutat compacta i complexa. La presència de grups diversos en un mateix espai i la barreja i interacció entre els grups és fonamental en un sistema urbà sostenible.


L'habitatge protegit estarà localitzada en emplaçaments amb bona accessibilitat als equipaments, zones verdes i xarxes de transport públic. Un repartiment homogeni fomenta les relacions de veïnatge entre grups diversos.


un altre aspecte fonamental és una dotació òptima d'equipaments públics, amb criteris de diversitat i distribució equilibrada. Això s'ha de sustentar sobre la proximitat com a condició bàsica per garantir criteris d'accessibilitat i, per tant, de millora de l'habitabilitat urbana.

INDICADORS DE COHESIÓ SOCIAL

<<Els indicadors parametritzen, en l'eix de la cohesió social, aspectes com la barreja de població, l'habitatge o els equipaments públics>>