GUIA DE CERTIFICACIÓ DE SOSTENIBILITAT

BCNecologia ha desenvolupat una proposta d'auditoria, certificació o acreditació, destinada a l'avaluació de la qualitat i sostenibilitat d'actuacions urbanístiques tant sobre teixits urbans existents com sobre nous desenvolupaments urbanístics.

La certificació es presenta en forma de guia metodològica, la qual inclou el procediment instrumental necessari per avaluar, amb criteris de sostenibilitat, les actuacions urbanístiques. Aquest procediment estableix els requeriments d'informació necessaris, els indicadors i els passos per al seu càlcul, així com valors de referència que es consideren mínims o desitjables. Aquest procés de certificació es planteja com a voluntari per al municipi que el vulgui implementar, tot i que la certificació està dirigida a municipis amb un llindar poblacional major de 50.000 habitants.

La guia metodològica es concep doncs com una eina-guia d'ajuda als agents de la planificació a millorar, mesurar i acreditar la sostenibilitat de les propostes de desenvolupament, tant en les fases inicials de planejament urbanístic (nou o rehabilitació) com en les fases posteriors d'ús i model d'ocupació. A la vegada, permet realitzar una diagnosi de l'statu quo de la sostenibilitat en els sistemes urbans.

La guia es basa en el model de ciutat compacta, complexa, eficient i cohesionada socialment. La qualificació final ve avalada pel necessari compliment d'un conjunt de restrictors (indicadors) que parametritzen el grau d'acomodació de qualsevol proposta urbanística al model de ciutat més sostenible.

D'aquesta manera, el certificat garanteix el compliment dels criteris de sostenibilitat adaptat a la realitat de l'actuació urbanística.

Aquesta guia promou, a més, l'actualització de la legislació existent, ja que la nostra legislació en matèria urbanística és de fa anys, quan els requeriments d'un desenvolupament sostenible no estaven tan presents en la praxi diària. En conseqüència caldrà revisar els estàndards i referències continguts en aquestes normatives, per adequar-les als criteris que s'estableixen en aquesta guia.


Els indicadors o restrictors

En aquest apartat de la guia s'ofereixen, en forma de fitxes individuals, tots els indicadors que formen part del sistema de certificació pel que fa a la consecució de l'habitabilitat urbana i de l'eficiència del sistema urbà.

Els indicadors s'agrupen en dos grans blocs: els indicadors de referència en el cas d'actuacions de planejament de desenvolupament i els indicadors a aplicar en el cas d'un procés de certificació de teixits urbans existents. Cada bloc és independent de l'altre, ja que respon a situacions diferents: nova actuació i diagnosi de teixit existent. No obstant això, com no pot ser d'una altra manera, els criteris de sostenibilitat emprats per definir els indicadors són els mateixos, i els àmbits d'avaluació també ho són.


El context

Un dels aspectes nous de la guia és basar-se sobre el territori existent i en els recursos disponibles en aquest mateix territori. Tota actuació des del terra genera impactes i implica transformacions en el medi natural, econòmic i social, de caràcter reversible, parcialment reversible o irreversible. És per això que abans de plantejar una actuació urbanística cal tenir en compte una sèrie de condicionants previs determinats pel seu context.

La definició d'uns criteris per caracteritzar el context en què s'insereix una determinada actuació urbanística té com a objectiu identificar els elements a valorar abans de la planificació d'aquesta actuació. D'aquesta manera, es podran analitzar amb anterioritat les característiques de l'emplaçament que tindran conseqüències decisives sobre la planificació posterior, en termes de limitacions, riscos, o necessitats del teixit urbà existent, entre d'altres.

Així doncs, el conjunt de criteris i indicadors emprats en l'avaluació de les condicions preexistents no pretén ser una descripció del territori, sinó una eina analítica enfocada a la posterior planificació del mateix. Els criteris avaluen com les característiques de l'àmbit d'actuació condicionen el planejament posterior, a través de l'adopció de mesures que adaptin l'ordenament al context, que valoren determinades localitzacions o criteris d'ordenació davant d'altres, o fins i tot qüestionen la conveniència de la intervenció.

GUIA DE CERTIFICACIÓ DE SOSTENIBILITAT

<<Proposta d'auditoria, certificació o acreditació, destinada a l'avaluació de la qualitat i sostenibilitat d'actuacions urbanístiques, tant sobre teixits urbans existents com sobre nous desenvolupaments urbanístics>>