EFICIÈNCIA

L'eficiència és el concepte relacionat amb el metabolisme urbà, és a dir, amb els fluxos de materials, aigua i energia, que constitueixen el suport de qualsevol sistema urbà per mantenir la seva organització i evitar ser contaminat. La gestió dels recursos naturals ha d'assolir la màxima eficiència en el seu ús amb la mínima pertorbació dels ecosistemes.

En l'àmbit de l'energia, l'Urbanisme Ecològic planteja que els nous barris superin la seva condició de consumidors d'energia per esdevenir generadors d'energies renovables que tendeixin a l'autosuficiència. La generació es combina amb mesures d'estalvi i eficiència.

És fonamental, en el metabolisme urbà, la gestió integrada dels recursos hídrics i dels residus que a la ciutat es produeixen.

En una gestió integrada, tant a escala local com a escala de conca es busca la màxima autosuficiència hídrica que combini també les mesures de captació amb les mesures d'estalvi i eficiència. És imprescindible vincular el desenvolupament urbà al cicle de l'aigua en la seva expressió local (captació d'aigua de pluja, reutilització de les aigües marginals.

En l'àmbit dels materials es busca la màxima autosuficiència del sistema amb recursos locals. Per a això, es compta amb els recursos naturals de l'indret i amb la reutilització de part dels fluxos residuals. EL model de gestió de residus dissenyat amb criteris de sostenibilitat tendirà a aconseguir el màxim control local de la gestió de recursos, per aproximar-se al tancament del cicle dels materials i, sempre que sigui factible, incorporar la màxima autosuficiència (autocompostatge i reutilització) reduint , al seu torn, l'impacte contaminant.

S'inclou en aquest àmbit la producció d'aliments amb l'objectiu de proporcionar la major part dels aliments consumits en el sistema urbà.

EFICIÈNCIA

<<L'eficiència és el concepte relacionat amb el metabolisme urbà, és a dir, amb els fluxos de materials, aigua i energia, que constitueixen el suport de qualsevol sistema urbà per mantenir la seva organització i evitar ser contaminat>>