COMPACITAT I FUNCIONALITAT

La compacitat és l'eix que atén a la realitat física del territori i, per tant, a les solucions formals adoptades: la densitat edificatòria, la distribució d'usos espacials, el percentatge d'espai verd o de viari. Determina la proximitat entre els usos i funcions urbanes. Aquest eix està acompanyat del model de mobilitat i espai públic i el model d'ordenació del territori derivat.

L'espai públic és l'element estructural d'un model de ciutat més sostenible. És l'espai de convivència ciutadana i forma, conjuntament amb la xarxa d'equipaments i espais verds i d'estada, els eixos principals de la vida social i de relació. La qualitat de l'espai no és només un indicador relacionat amb el concepte de compacitat, sinó que alhora és indicador d'estabilitat.

COMPACITAT I FUNCIONALITAT

<<La compacitat i la funcionalitat formen l'eix que atén a la realitat física del territori i, per tant, a les solucions formals adoptades>>