COHESIÓ SOCIAL

La cohesió social atén les persones i les relacions socials en el sistema urbà.

 

L’àrea de cohesió social cobra protagonisme durant els últims anys davant la necessitat de planificar les actuacions urbanístiques de forma que les estratègies de sostenibilitat puguin ser adoptades per tots els ciutadans, independentment de la seva condició social.

 

En un context urbà, la cohesió social es refereix al grau de mixticitat i interacció entre els grups de persones de diferents edats, cultures o rendes que viuen a la ciutat, conceptes altament lligats a la compacitat i la complexitat urbana. BCNecologia fa un tractament transversal de la cohesió social en totes les àrees d’anàlisi de l’urbanisme: des de l’espai públic a l’espai privat, buscant garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels ciutadans en condicions d’igualtat d’oportunitats.

 

La barreja social (de cultures, edats, rendes, professions) té un efecte estabilitzador sobre el sistema urbà, ja que suposa un equilibri entre els diferents actors de la ciutat. L'anàlisi de la diversitat ens mostra qui ocupa l'espai i la probabilitat d'intercanvis i relacions entre els components amb informació dins de la ciutat. En canvi, la segregació social que es produeix en certes zones de les ciutats crea problemes d'inestabilitat com ara la inseguretat o la marginació.

 

L'èxit en la planificació permetrà que l'espai públic sigui ocupat per persones de diferent condició, facilitant la convivència i l'establiment d'interaccions entre elles, possibilitant d'aquesta manera la disminució del conflicte, el que determina l'estabilitat i maduresa d'un sistema.

 

La proximitat física entre equipaments i habitatges, la barreja de diferents tipus d'habitatge destinats a diferents grups socials, la integració de barris marginats a partir de la ubicació estratègica d'elements atractors, la priorització de les connexions per a vianants o l'accessibilitat de tot l'espai públic per a persones amb mobilitat reduïda, són elements clau per no excloure a cap grup social i garantir les necessitats bàsiques d'habitatge, treball, educació, cultura, etc.

COHESIÓ SOCIAL

<<La cohesió social atén les persones i les relacions socials en el sistema urbà>>