E-Factura(cat)

E-Factura(cat)

Per tal de donar compliment a la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona, d’impuls de la Factura Electrónica i Creació del Registre Comptable de les Factures en el Sector Públic, i la Llei Estatal 25/2013, de 27 de desembre, que regula l’obligació de presentar les factures electròniques a les Administracions Públicas a partir del 15 de gener de 2015.

L'Ajuntament de Barcelona ens ha donat el següent temps de transició:

1) A partir de l’1 de Juliol del 2017, únicament s’acceptaran en format paper aquelles factures d’import igual o inferior a 5.000 euros, o bé, que independentment del seu import, hagin estat emeses amb anterioritat al 30 de juny.2) A partir de l’1 de gener de 2018, no s’acceptarà cap factura en format paper, amb data posterior al 31 de desembre de 2017.3) En aquells supòsits en què es rebi la mateixa factura en suport paper i electrònicament, l’òrgan gestor serà el responsable de tramitar la factura electrònica i retornar a l’emissor la factura en format paper deixant constància del seu retorn.

Adjuntem document complementari amb informació, direcció web para adjuntar factures i codis DIR3 de l'Agència: Carta proveidors

Cómo llegar