Àrees de coneixement

Àrees de coneixement

BCNecologia tracta la sostenibilitat de les ciutats des de diverses àrees de coneixement, entenent l'ecologia urbana com un fenomen sistèmic. Aquest enfocament ens permet oferir solucions integrals per a reorientar les ciutats cap a un futur més sostenible.


RESIDUS I MATERIALS

L'Àrea de Residus i Materials integra l'estudi de la gestió dels residus, dissenyant estratègies per reduir el consum de recursos i aconseguir la màxima eficiència. BCNecologia desenvolupa indicadors, simuladors i metodologies propis per calcular el grau de sostenibilitat d'un model de gestió de residus i projectar escenaris futurs més sostenibles.

 

ENERGIA

BCNecologia treballa per maximitzar l'eficiència energètica, incentivar la producció local d'energies renovables i millorar la gestió municipal. Per a això, BCNecologia ha creat simuladors, metodologies i sistemes de producció i acumulació d'energia.

 

AIGUA

BCNecologia dissenya sistemes urbans sostenibles que combinen adequadament el confort amb l'autosuficiència hídrica i la reutilització de les aigües residuals, oferint una solució integral per a la gestió de l'aigua.

 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA / SOROLL

BCNecología treballa amb simuladors matemàtics implementats en un entorn GIS per estudiar com la contaminació acústica i atmosfèrica afecta els ciutadans i implementar accions que mitiguin els excessos, moltes vegades limitats per la pròpia legislació.

 

BIODIVERSITAT

BCNecologia ha desenvolupat indicadors detallats per calcular la biodiversitat. Els resultats obtinguts permeten implementar polítiques i actuacions destinades a consolidar una xarxa verda efectiva i integrada en la ciutat o municipi.

 

MOBILITAT

L'objectiu per aconseguir una ciutat més habitable passa per repensar el model de mobilitat. BCNecologia desenvolupa conceptes innovadors i noves xarxes de transport que permeten recuperar la ciutat per al vianant i reduir els problemes que genera el vehicle privat (ocupació de sòl, accidents, contaminació, soroll, congestió, etc.).

 

COHESIÓ SOCIAL

BCNecología fa un tractament transversal de la cohesió social en totes les àrees d'anàlisi de l'urbanisme, des de l'espai públic a l'espai privat. Busca garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels ciutadans en condicions d'igualtat d'oportunitats.

 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC

BCNecologia treballa per millorar l'habitabilitat: atracció, confort, ergonomia, relació amb la mobilitat, etc. L'aplicació d'una sèrie d'indicadors de sostenibilitat desenvolupats per BCNEcología permet realitzar un diagnòstic de la qualitat urbana per a formular propostes de millora i crear nous entorns tendents al model sostenible proposat.

 

INDICADORS

El sistema d'indicadors i condicionants és un instrument que permet avaluar, d'una manera objectiva, la sostenibilitat de les actuacions urbanístiques, tant de nova construcció com de teixits existents.

Aquest sistema desenvolupat per BCNecologia es destina a millorar, mesurar i acreditar la sostenibilitat de les actuacions.

 

ÀREA JURÍDICA

Qualsevol millora de la sostenibilitat urbana ve acompanyada per decisions tècniques i polítiques que avalin la seva implantació. BCNecologia desenvolupa transversalment noves formes jurídiques i de governança que permetin donar suport a les solucions urbanes amb criteris de sostenibilitat, moltes vegades innovadores i no previstes pel marc legal en vigor.

 

COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

L'era de la informació i el coneixement incorpora constantment noves tecnologies de la informació i permet la participació ciutadana en el disseny dels processos urbans. BCNecologia integra aquests aspectes en els seus projectes, optimitzant els fluxos de comunicació en entorns sostenibles, complexos i hiperconnectats.